• Asiantsdfed@Gmail.com

  • تماس با ما:09171599871

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 23:00-17:00

خبرهای تانگ سودو

مسئول هان مادانگ و کمیته شکستن اجسام سخت منصوب شد.

استاد فرهان میرزابیگی از سوی استاد سهراب زاده ریاست کمیته تانگ سودو ایران بعنوان مسئول گردهمایی خانوادگی تانگ سودو هان مادانگ و همچنین مسئول کمیته شکستن اجسام سخت تانگ سودو کشور معرفی و منصوب شد. در بخشی از حکم ایشان آمده است نظربه تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی در ورزشهای رزمی کره ای و آشنایی با قوانین فدراسیون جهانی تانگ سودو مودوکوان در بخش شکستن اجسام سخت از تاریخ صدور حکم به مدت یکسال بعنوان مسئول هان مادانگ و کمیته شکستن اجسام سخت کمیته تانگ سودو کشور منصوب می شوید امید است با برنامه ریزی دقیق و تشکیل شورای راهبردی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

 

دسته بندی مطالب

تصاویر منتخب

01.jpg